Vyšetřit autoritářství v Česku – covidisté 21. století

Blogosféra

Michal Klíma

Je třeba vyšetřit převrat proti demokracii, který trval minimálně dva a půl měsíce, kdy probíhal mediální lynč předních lékařů a přírodovědců a kdy miliony lidí byly odsouzeny do postavení občanů druhé kategorie. Byl jim zakázán vstup do divadel, restaurací, na sportoviště, přestože většina měla přirozené protilátky po prodělání covidu. Je třeba vyšetřit, proč se tyto protilátky neuznávaly, když navozují kvalitnější imunitu než očkování. Je třeba vyšetřit, kdo měl zájem na vynucování třetích dávek vakcín Pfizer, když se ví, že nefungují na omikron. Navíc Evropská léková agentura varovala před třetí dávkou v jednom roce, neboť oslabuje imunitu a působí zdravotní komplikace. Je třeba vyšetřit středověké inkviziční skupiny typu „Manipulátoři.cz“, které organizovaly novodobý hon na kritické vědce a osobnosti a které označovaly za dezinformátory a antivaxery. Je třeba vyšetřit cenzuru uplatňovanou mnoha velkými médii.

Jako prevenci proti zopakování převratu je třeba vytvořit vyšetřovací komisi na úrovni parlamentu i občanské společnosti. Je třeba také založit vědecký institut pro zkoumání autoritářství v 21. století s důrazem na dobu covidovou. Léta 2020-2022 jsou obdobím nového autoritářství, z kterého se budeme vzpamatovávat desítky let. Došlo k destrukci základních konstant demokracie, ať již v dobré víře či vědomou manipulací strachem. Mrazivě aktuálně dnes znějí slova anglického spisovatele a filosofa G. K. Chesterona: „Tyranie vždy vchází nehlídanou branou. … Tyran přichází vždy pod záminkou, že chrání něco, co lidé opravdu chtějí mít chráněno – náboženství, veřejnou spravedlnost nebo slávu vlasti (a zdraví lidí – poznámka autora). … Všechny tyranie jsou vždy nové tyranie. … Hledáte-li tyrany, nehledejte je mezi zdánlivě evidentními typy mužů, kteří utiskovali lidi v minulosti.“

1/ Institut – pro výzkum autoritářství v 21. století

Cílem vyšetřování nemá být další prohlubování umělého rozkolu ve společnosti, který vyvolala v zákulisí farmaceutická lobby usazená nejen ve strukturách ministerstva zdravotnictví a ve vedení profesní lékařské komory. Cílem by měla být analýza a pojmenování toho, co se vlastně událo v letech 2020-2022. Došlo totiž k nejvážnějšímu ohrožení demokracie po rozpadu sovětské totality a pádu železné opony.

Zvláště dnešní studenti společenských věd mají ideální příležitost sledovat a studovat erozi demokracie v přímém přenosu. Namísto komunistických hesel „boj za mír“ či „boj proti reakcionářům a imperialistům“, tu dnes máme hesla „boj za zdraví“„boj proti dezinformátorům“. Rovněž tu máme novou verzi ideologie marxismu-leninismu v podobě „scientismu-hygienismu“, jak uvádí biolog a filosof prof. Stanislav Komárek.

V současnosti je tak možné v krystalické podobě studovat ucelenou sadu jevů, která tvoří základní systémové podloží každého autoritářského režimu. Konkrétně ve vzájemné symbióze se vyskytují tyto typické nedemokratické jevy:

 • soft varianta autoritářství, hybridní polo-demokracie, „hypochondrická demokracie“
 • nová ideologie boje dobra proti zlu, tedy covidismus: „scientismus-hygienismus“
 • nová vedoucí úloha, tentokrát médií „v roli pitbula“, mediální populismus a hyenismus
 • nový třídní boj v podobě štěpení společnosti, pracovních týmů, rodin a přátel
 • degradace milionů lidí na občany druhé kategorie, zastrašování, šikana a ponižování, vylučování ze společenského života skrze zákaz vstupu do divadel, restaurací, na sportoviště…
 • nové sociální inženýrství obřích rozměrů, v domácím a zahraničním měřítku, lockdowny…
 • deformovaný právní stát
 • informační válka, strach jako hlavní nástroj manipulace, brainwashing neboli vymývání mozků, psychologicko-patologický aspekt
 • odhalování vnitřních nepřátel a novodobé inkvizitorské skupiny typu „Manipulátoři.cz“, mediální lynč kritické vědecké obce a osobností
 • neoficiální cenzura, informační blokáda, extremizace kritických názorů
 • vědecký regres – nejrychlejší v dějinách lidstva, věda zahnána do undergroundu
 • zneužití slovníku – zejména pojmů dezinformátor a antivaxer
 • destrukce občanské společnosti, středních vrstev, kultury
 • devastace nejmladší věkové skupiny a jejího vzdělání
 • zničující izolace seniorů
 • duševně rozvrácený člověk a jeho transformace v „člověka hygienického“, duševně nemocná společnost

2/ Orgie strachu – člověk hygienický

Ústředním cílem by však mělo být odvalení balvanu strachu, kterým jsme byli zavalováni po dva roky, den za dnem. Hlavně by mělo opět platit křesťanské „Miluj bližního svého“ a nikoliv „Obávej se bližního svého“ či dokonce stav, kdy „Člověk člověku je vlkem“.

Nebude to vůbec lehké. Dvouleté mediální orgie strachu zanechaly spoušť v podobě na smrt vyděšeného obyvatelstva. Mnozí si ani nedovedou představit, že by nedodržovali základní požadavky covidové ideologie: testování – trasování – izolaci – karanténu – rouškování – očkování – oficiální hygienická opatření. Dokonce mnozí plně očkovaní, zejména senioři a často i mladí, se uzavírají do své ulity, bojí se chodit do divadel či restaurací. Jde o nový druh „člověka hygienického“, který, jak napsal německý filosof M. Burchardt, je „uhněten obrazy nahánějícími hrůzu… naplňuje určitou doktrínu chování, péče, hygieny a sterility. Je to jako zimní spánek toho lidského v nás… z hygienického pohledu se stává jediná životní perspektiva.“

3/ Vymývání mozků – stádní chování

Výsledkem je brainwashing, tedy masové vymývání mozků strachem. Ještě v dějinách lidstva se nestalo, že by v takovém měřítku byla zneužita nejmodernější média pro psychologické vedení informační války proti vlastnímu lidu. Událo se to nejděsivější. Z nás občanů učinili atomizované vystrašené jedince, kteří tvoří populaci, jež se chová jako poslušné stádo připravené plnit povely. Jde o stádo, jež se vzdává svých svobod v zájmu deklarovaného zdraví, ve skutečnosti v zájmu vládců-manipulátorů a mocných farmaceutických firem. Za rádoby veřejným blahem se skrývají prachsprosté privátní zájmy různých lobbistů, klientelistů a věrozvěstů strachu a lockdownů.

Nejstrašnější dědictví je devastace nejmladší generace. V důsledku strachu, lockdownů, testování a karantény došlo k rozbití školního systému a každodenní životosprávy dětí a studentů. Došlo k narušení jejich setkávání a zábavy. V nebývalé míře se uchýlili do soukromí. Statisíce jich proto trpí obezitou, počítačovou závislostí, duševním strádáním. Mají problém se seznamovat. Mnozí podlehli pasivitě a stádnímu chování. To bude mít nedozírné následky pro kvalitu jejich života i pro budoucí vývoj společnosti a demokracie.

4/ Náročnější návrat k demokracii – k postcovidismu?

Uzdravování duševně nemocné společnosti a jednotlivců bude trvat dlouho. Je obava, že přechod z covidové doby k postcovidismu bude náročnější než přechod od komunistické totality k polistopadové demokracii. Vymývání mozků strachem zanechalo těžká zranění v každém nás. Začali jsme se bát i jen kriticky myslet a kriticky se vyjadřovat.

Dokonce jsme v sobě potlačili soucit. Alarmujícím se staly již policejní excesy v březnu 2021. Tehdy skupiny policistů v poloprázdných ulicích a náměstích zaklekávaly na krk otce či matky za přihlížení plačícího dítěte, a to kvůli nenasazené roušce. Jinde sedm policistů obklíčilo mladíka, aby jej skolili chvatem jako kriminálníka jen proto, že neměl roušku a choval se příliš hlasitě. To byly chvíle, kdy mlčela většina společnosti, médií a politiků. Lidé v sobě uzamkli elementární lidství. Svým mlčením se stali spolupachateli. Byly to plody atmosféry strachu a zastrašování, plody nenávistí rozdělené společnosti na „my“„oni“.

5/ Selhaly pilíře demokracie

Demokracie se bude těžce vzpamatovávat. Souvisí to zejména s tím, že selhaly její tradiční opory: demokratické strany a velká média. Také občanská společnost je v troskách. Smutné je, že jeden z mála kritiků „covidového autoritářství“, Ondřej Dostál, expert na zdravotní právo, byl vyobcován Piráty. Smutné je, že demokracie a svobody se nejvíce zastalo kontroverzní Okamurovo hnutí.

Nezbývá než doufat, že demokratické strany a velká média se brzy vzpamatují. Prvním předpokladem je omluva příslušných médií, politiků i expertů. Premiér Petr Fiala, uznávaný politolog, autentický demokrat a křesťan, by se měl omluvit jménem celé politické sféry. Zároveň by měl zvážit odvolání či kompletní přepracování pandemického zákona. V případě, že k takové nápravě nedojde, může nás čekat nepředvídatelná nestabilita. Možná i nástup „nahnědlého hnutí“ na čele s vůdcem, obklopeným uniformovanými přívrženci, mávajícími vlajkami a rachotícími bubny.

6/ Důvod k optimismu

Buďme optimisti už jen proto, že je stále více zemí, které dokazují, že návrat k normálnímu životu je možný a nutný. Včera ve svém emotivním projevu švédská premiérka oznámila, že Covid-19 již nebude považován za všeobecně nebezpečnou nemoc a od 9. února zruší všechna opatření. Dánsko a Norsko už stejné kroky udělaly a Finsko chystá něco podobného, ale pomaleji. Dříve už rozvolnila Anglie, Irsko a částečně Nizozemí. V Izraeli zrušily zelené covidové pasy a povinnou karanténu pro školáky po kontaktu s nakaženým. I Česko postupuje stejným směrem a k 9. únoru navrací svobody občanům.

Pojďme si nyní poslechnout vystoupení předních vědců na „První československé konferenci Covid-19“ pořádané 27. ledna v Praze. Se svými příspěvky tu vystoupilo téměř 20 předních lékařů a přírodovědců, mezi nimi 5 profesorů, přičemž mnozí z nich byli v předcházejících dvou letech mediálně lynčováni jako dezinformátoři kvůli kritickým názorům. I přes soustavné nactiutrhání setrvali na svých odborných stanoviscích, aby se nakonec potvrdilo, že prakticky ve všem měli pravdu. Zaslouží si proto naši úctu.

Závěr: První československá konference Covid-19

Nyní máte možnost vyslechnout si nejen jejich vystoupení. Z úvodního slova senátorů zaujme prof. Jan Žaloudík a jeho vtip o Kohnovi a Roubíčkovi. V právní a společenské sekci nadchne vystoupení novinářky Markéty Dobiášové! O vážných rizicích pro demokracii, o ideologii covidismu v podobě „scientismu-hygienismu“ a mediální roli agresivního pitbula mluví autor těchto řádků. Zde je odkaz na referáty v jednotlivých sekcích: imunologické, klinické, právní a společenské: https://www.svedomi-naroda.cz/covidkon/

Tak dlouho velká média dusila pravdu a skutečnou vědu, až se pověstné ucho džbánu utrhlo. Nenechte si to ujít!

 

Michal Klíma, politolog a rektor Metropolitní univerzity Praha

 

Zdroje textu:

Echo24. 8. 1. 2022. „Západ se probudí po koroně v troskách. Žádný návrat k normálu nebude.“ Zdroj: https://echo24.cz/a/SvLGi/zapad-se-probudi-po-korone-v-troskach-zadny-navrat-k-normalu-nebude

YouTube. 18. 11. 2021. „Stanislav Komárek: Novým náboženstvím je „Scientismus-Hygienismus.“ Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=g1dHtuxFm6M&ab_channel=%C4%8CasopisP%C5%99%C3%ADtomnost