Pravda se ukázala

Blogosféra

Martin Jedlička

Uplynulé dva covidové roky vláda, ministerstvo zdravotnictví a s ním souznějící samozvaní „odborníci“ veřejnost přesvědčovali, jak jsou vakcíny proti covidu účinné a bezpečné, neboť prý prošly standardními klinickými testy.

Všichni, kdo se odvážili vyjadřovat názor opačný, byť podložený racionálními argumenty fakty, byli okamžitě označeni za dezinformátory a buď medii ignorováni, nebo rovnou zesměšňováni a dehonestováni. Vzpomeňme na prof. Berana, který byl jako dezinformátor dokonce označen svého času i na webových stránkách ministerstva zdravotnictví.

Rok se s rokem sešel a v Registru smluv lze dohledat objednávky, resp. kupní smlouvy uzavřené mezi ČR, zastoupenou ministerstvem zdravotnictví a výrobci Pfizer/Biontech na jednotlivé dílčí tranše této vakcíny. Text smlouvy je zcela nepochybně z autorské dílny výrobců vakcíny.

Co je ovšem na těchto smlouvách nejzajímavější, je článek I., odst. 4 v kupní smlouvě z 8.12.2020, ve kterém se mimo jiné uvádí, že objednavatel „….si je vědom, že dlouhodobé účinky a účinnost vakcíny nejsou momentálně známy..“ a dále, že se  „…mohou vyskytnout nepříznivé účinky vakcíny, které nejsou momentálně známy“. Podobný text se nachází i v dalších kupních smlouvách s firmami Pfizer/Biontech, dohledatelných ve zmíněném Registru.

Je tedy zřejmé, že nejpozději 8.12.2020, ne-li dříve, si musel být český stát a zejména ministerstvo zdravotnictví vědomy toho, že vakcíny Pfizer/Biontech neprošly standardními klinickými zkouškami a tudíž dlouhodobé účinky a bezpečnost této vakcíny nejsou a nemohou být známy. Přesto byla veřejnost dále klamána a záměrně uváděna v omyl tvrzením, že vakcíny jsou účinné a bezpečné. Proč tomu tak bylo, je nabíledni: za jakoukoliv cenu přimět maximum lidí aby se nechali očkovat.

Ponese ministerstvo zdravotnictví i právní odpovědnost v soudních sporech o náhradu škody za případnou újmu, způsobenou očkováním nedostatečně vyzkoušenými vakcínami?