Politika si zaslouží celoplošnou podporu a ocenění

Blogosféra

Daniel Štach

Disclaimer: Cílem je podívat se na aktuální společenský vývoj optikou, jenž nám politika sama nadefinovala. Vážnost, nevážnost a nadsázka v této práci nemá jasné hranice. Čtenář si tuto hranici musí hledat sám. Chceme tím předejít případným nedorozuměním. Za myšlenky a jednání, které čtenář poté rozvine, a za tepelnou stopu s tím spojenou, nese také sám plnou zodpovědnost.

Úvod do problematiky: Před podporou a oceněním se nejdříve podívejme na definici pojmů. Je dobré vědět, jaké významy na nás budou v úvaze útočit. Celoplošná opatření navštívila každého z nás - během dní, nocí a některé možná i ve snech (jistě ukryta v jazyce symbolů).

Inkluzivní vzdělávání spadá pod společenský proces, jehož snahou je podporovat jedince tak, aby se mohl plně účastnit života společnosti (sociální inkluze) a měl přístup ke všem jejím zdrojům (zaměstnání, bydlení, volný čas apod.). Inkluze tedy přesahuje oblast vzdělávání. V současnosti je ale spojována zejména se systémem základního školství, které pokrývá důležité období v životě člověka.

V inkluzivní škole je samozřejmostí heterogenní složení kolektivu, kde se každý jedinec stává objektem individualizovaného přístupu. V jedné třídě se tak spolu vzdělávají děti zdravotně postižené i děti bez postižení. Děti zvláště nadané, děti cizinců, děti různých etnik nebo např. děti pocházející ze sociálně znevýhodněného prostředí. Mezi základní principy inkluzivní školy patří: důraz na spolupráci, víra v přirozené vlastnosti dětí učit se, otevřenost k jinakosti.

Experiment: Pro vědecké účely zaměníme v textu definic pojem inkluze za pojmy parlament a politika. Předkládáme výstupy.

V parlamentu je samozřejmostí heterogenní složení kolektivu, kde se každý jedinec stává objektem individualizovaného přístupu. V jedné sekci (straně) si tak spolu povídají jedinci zdravotně postižení, i jedinci bez postižení. Jedinci zvláště nadaní, cizinci, politici různých etnik, nebo např. politici pocházející ze sociálně znevýhodněného prostředí. Mezi základní principy fungovaní politiky státu a parlamentu patří: důraz na spolupráci, víra v přirozené vlastnosti učit se a otevřenost k jinakosti. Cílem je maximalizovat možnosti všech jedinců v parlamentu bez ohledu na náboženské vyznání, sexuální orientaci a národnostní příslušnost. Cílem je také celospolečenský profesní přesah nad rámec samotné politiky – dosažení rovnosti příležitostí s ohledem na individuální zvláštnosti jednotlivců, realizace maximálního potenciálu jedince za podpory celého parlamentu, bez ohledu na příslušnost k politické straně. To vytváří bezpečný prostor ke sdílení, na kterém se každý jedinec podílí svým úsilím a je tak pozitivním příkladem a inspirací ostatním.

Klid. Pokračujeme experimentální transformací druhé definice.

Moderní politika tedy spadá pod společenský proces, jehož snahou je podporovat jedince tak, aby se mohl plně účastnit života společnosti (sociální politiky) a měl přístup ke všem jejím zdrojům (zaměstnání, bydlení, volný čas apod.). Moderní a inovativní politika také přesahuje individuální parlamenty všech demokratických a ještě nedemokratických zemí a všechny její členy sbližuje a integruje. V současnosti je ale moderní politika spojována zejména se systémem globálního ekonomicko - korporátního nadnárodního procesu pozitivního začleňování všech postižených i nepostižených občanů, kterým pomáhá v důležitém produktivním období života dosáhnout maximalizace flexibility osobního rozvoje, pracovního výkonu a zároveň duchovní rovnováhy, která je potřebná k dobré výchově další generace samostatných a seberealizujících se jednotlivců, jenž pozvednou úroveň parlamentní politiky na novou, lepší a kvalitnější globální úroveň. Moderní, již globální politika následně podpoří nedemokratické části světa ke spolupráci na projektech ve prospěch všech okolních zemí a to jak finančně a materiálně, tak také v oblasti korektní humanistické filozofie bytí. Vše na principech koordinace členských zemí, která nakonec zabezpečí také optimálnější stav ve všech odvětvích a rovinách národního i nadnárodního hospodářství.

Výsledky dvouleté práce jsme se pokusili nastínit v tomto skromném sdělení co nejsrozumitelněji. Zároveň jsme chtěli načrtnout dosavadní stav poznání, který jak doufáme povede výzkumníky i současný tým odborníků k odkrytí dalších tajemných zákoutí svobodné vědy. Věříme, že tyto procesy povedou k vyšší kvalitě vzdělávání, zlepšení celospolečenské atmosféry a mezilidských vztahů na pracovištích. Dobrodružství z objevování je naším posláním. Společně zaintegrujeme nové fenomény jako je např. dobrovolnost očkování, do inovativních společenských postupů, které povznesou politickou inkluzi u nás na novou (samozřejmě vyšší) úroveň. Musíme zdůraznit, že náš výzkum je stále na začátku a je proto potřebné provádět další a další šetření. A to jak na kvantitativní, tak i kvalitativní úrovni. Slibujeme, že otázky společně celospolečensky prohloubíme do úplné hloubky a začneme mohutně zavádět do praxe až po třetí fázi klinických testů. Vše bez rozdílu ohledně sexuální orientace „atakdále” – to už znáte. Samozřejmě s důrazem na spolupráci a víru v jedinečnost svobody, demokracie, otevřenosti a jinakosti.

Již dnes se ale díváme do budoucnosti a klademe si mnohem vyšší cíle. Jedná se zejména o snížení počtu duševních onemocnění. Celkově chceme působením celoplošných opatření zlepšit náladu všech obyvatel naší republiky. Zlepšení psychického stavu se dostaví jakmile budou tato opatření všemi občany přijata. V té chvíli bude celý proces úspěšně implementován. Pevně také věříme, že nám krizová politika EU a Česká televize půjde sama příkladem a bude nás nadále inspirovat ideálem pravdy a objektivitou. Prožívání štěstí by už poté nemělo nic bránit. Vydržme!

Za tým vědeckých pracovníků odboru řízení celoplošných opatření a kontroly (OŘCOK) s pozdravem...